RPT P.ISLAM

Sunday, January 15, 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TING.4

PANITIA SEJARAH SMK SERIAN TAHUN 2012

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 4

Penggal/ Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur dan Tingkah Laku Patriotisme

Minggu 1, 2 dan 3

7. TAMADUN AWAL MANUSIA

7.1 Tamadun

Awal Dunia

a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)

i. Konsep dan pengertian

ii. Sumbangan

Memahami pembentukan tamadun awal

manusia

Aras 1

· Menerangkan konsep tamadun

· Menyatakan ciri-ciri tamadun

· Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho

Aras 2

· Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho

· Mengaklasifikasi sumbangan setiap tamadun

Aras 3

· Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal

Prasejarah

Arkeologi

Nomad

Tamadun

Polytheistic

Raja

Monarki

Teokrasi

Mutlak

Membina garis masa:

Tamadun awal dunia

Kajian gambar: Piramid, Tembok Besar China

Melabel peta:

Lokasi tamadun awal pada peta

(Mesir, Sumeria, Indus dan Hwang Ho)

Melabel peta :

Lokasi tamadun Yunani, Rom, India dan China

Kepemimpinan berwibawa

· Bersikap ke-pemimpinan cemerlang

Masyarakat beroganisasi

· Bersatu dalam organisasi

Berinovatif dalam perancangan

· Bersikap kreatif dan inovatif

Minggu 4

Cuti Tahun Baru Cina

Minggu 5 dan 6

b. Peningkatan tamadun (Yunani, Rom, India dan China)

i. Peningkatan dan sumbangan tamadun

Menganalisis peningkatan tamadun dan sumbangannya

Aras 1

· Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani

· Menyenaraikan sumbangan tamadun India, China, Rom dan Yunani

Aras 2

· Membandingkan system pentadbiran tamadun Rom dan Yunani

· Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun

Aras 3

· Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini

· Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan berwibawa

Dinasti

Demokrasi

Republik

Colosseum

Pengurusan grafik:

Membandingkan sumbangan setiap tamdun awal

Sumbangan peningkatan tamadun India, China, Rom dan Yunani

Kemakmuran dan kegemi-langan negara

· Bersama membina ke-gemilangan negara

Keharmonian dan kesejahteraan

· Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Kejituan idea membentuk negara

· Boleh menjana idea

Minggu 7

c. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia

i. Agama

- Hindu

- Buddha

- Kristian

- Islam

ii. Ajaran

- Confucianisme

- Taoisme

Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia

Aras 1

· Menyatakan pengertian agama dan ajaran

· Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia

· Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia

Aras 2

· Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia

Aras 3

· Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan

Agama

Ajaran

Keperca-yaan

Melabel peta:

Kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Kajian teks:

Sejarah kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia

Melabel peta:

Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Kepatuhan kepada Tuhan

· Taat kepada Tuhan

Minggu 8

7.2 Tamadun

Awal Asia

Tenggara

a. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal

i. Kerajaan agraria (Kerajaan Angkor)

- Pertanian sara diri

- Mengumpul hasil hutan

- Perdagangan

ii. Kerajaan maritim

(Kerajaan Srivijaya)

- Perdagangan

- Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut

- Ahli pelayaran

- Peranan pelabuhan awal

Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara

· Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria

· Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim

Aras 2

· Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim

· Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Aras 3

· Menghubungkait kedudukan geografi kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi

· Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara

Kerajaan

Agraria

Kerajaan

Maritim

Perbincangan:

Ciri-ciri kerajaan agraria

Pengurusan grafik:

Membandingkan Kerajaan agraria dan maritim

Melabel peta:

Pusat pentad-biran kerajaan maritim dan agraria

Perbincangan kumpulan:

Contoh kerajaan maritim dan kerajaan agraria

Berbangga dengan aset negara

· Memanfaat-kan kurniaan Tuhan

Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara

· Bersikap kepemimpinan cemerlang

Minggu 9

b. Pengaruh agama Hindu dan Buddha

i. Sistem peme-rintahan dan pentadbiran

- Institusi beraja

ii. Kesenian dan kesusasteraan

- Pembinaan candi

- Kepentingan bahasa Sanskrit

Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara

· Menyatakan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran

· Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian

Aras 3

· Mewajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara

Orde Kosmos

Devaraja

Kesenian

Monumen

Candi

Kesusas-teraan

Stupa

Dharma

Kajian gambar: Monumen

Angkor Wat, Candi Borobudur

Kajian buku teks: Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran

Melabel peta: Pusat pentadbi-ran kerajaan maritim dan agraria

Keunggulan warisan bangsa

· Menghargai dan memelihara warisan bangsa

Minggu 10

Ujian Bulanan 1

Minggu 11

Cuti Pertengahan Penggal 1

Minggu 12

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEM-BANGANNYA

8.1 Islam dan

Perkem-

bangannya

di Makkah

a. Masyarakat Arab Jahiliyah

- Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama

Memahami masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 1

· Menerangkan maksud Jahiliyah

· Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 2

· Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah

Aras 3

· Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah

Jahiliyah

Asabiyah

Kabilah

Perbincangan:

Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah

Bersemangat kekitaan

· Semangat bermasya-rakat

Minggu 13

b. Islam dan penyebarannya di Makkah

- Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah

c. Reaksi masyarakat Arab

- Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah

Memahami perkembangan Islam di Makkah

Aras 1

· Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sehingga dilantik menjadi Rasul

· Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik sebagai rasul

· Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah

Aras2

· Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w

· Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah

Aras 3

· Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq

· Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. menpunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s.

· Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam

Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam

Aras 1

· Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah

Aras 2

· Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam

· Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah

Aras 3

· Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka

Al-Amin

Wahyu

Dakwah

Nabi

Rasul

Bercerita:

Kelahiran nabi Muhammad s.a.w dan sifat keperibadian beliau

Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad s.a.w

Kajian teks: Penyebaran Islam di Makkah.

Ayat al-Alaq.

Perbincangan:

Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah

· Mencontohi pemimpin agung

Kecekalan menegakkan kebenaran

· Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Minggu 14 dan 15

8.2. Kerajaan

Islam di

Madinah

a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua

- Kepentingan

b. Hijrah

- Konsep

- Sebab

- Kepentingan

c. Piagam Madinah

- Kandungan

- Kepentingan

d. Penyebaran Islam

- Mempertahan-kan maruah dan hak

Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah dan kesannya

Aras 1

· Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua

· Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam

· Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah

· Menyatakan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam

Aras 2

· Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua

· Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah

· Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam

Aras 3

· Membuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan hijrah sebagai melarikan diri

· Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan masa kini

Memahami kepentingan Piagam Madinah

Aras 1

· Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah

· Menyatakan kepentingan Piagam Madinah

· Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah

Aras 2

· Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah

· Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah

· Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w

Aras 3

· Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum

· Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang

· Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam

Perjanjian

Hijrah

Muhajirin

Ansar

Orientalis

Piagam / sahifah

Peta minda:

Sebab penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah

Kajian Peta Semenanjung Tanah Arab:

Hijrah Nabi Muhammad s.a.w

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam

Kajian teks:

Kandungan Piagam Madinah

Pengurusan grafik:

Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam

Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

· Hidup bersatu padu

Toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang

· Saling menghormati

Keluhuran perlembagaan negara kita

· Mendaulat-kan per-lembagaan negara kita

Minggu 16 dan 17

e. Perjanjian Hudaibiyah

- kepentingan

f. Pembukaan semula kota Makkah

8.3 Pembentu-

kan kerajaan

Islam dan

Sumbangan-

nya

a. Zaman Khalifah al-Rasyidin

i. Konsep khalifah

ii. Syarat dan cara pemilihan khalifah

iii.Sumbangan Khalifah Al-Rasyidin

Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula kota Makkah

Aras 1

· Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

· Menyatakan proses pembukaan semula kota Makkah

Aras 2

· Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula kota Makkah

Aras 3

· Menjana idea kepentingan pembukaan semula kota Makkah

Memahami sistem pemerintahan khalifah al-Rasyidin

Aras 1

· Menyatakan maksud khalifah

· Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah

· Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah

· Menyatakan tugas khalifah

· Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah Al-Rasyidin

Aras 2

· Menjelaskan cara pemilihan dan pelantikan khalifah al-Rasyidin

· Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin

Aras 3

· Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah ke arah pemantapan pemerintahan masa kini

Khalifah al-Rasyidin

Baiah

Murtad

Syura

Wali

Gabenor

Peta minda:

Kepentingan perjanjian Hudaibiyah

Perbincangan:

Syarat kelayakan khalifah

Sumbangsaran:

Cara pemilihan dan perlantikan khalifah

Membina carta aliran :

Khalifah-khalifah al-Rasyidin mengikut kronologi

Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara

· Bersikap kepemimpinan cemerlang

Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia

· Meman-faatkan kecemer-langan tamadun Islam

Minggu 17 dan 18

b. Kerajaan Bani Umaiyah

i. Latar belakang

ii. Sumbangan

c. Kerajaan Bani Abbasiyah

i. Latar belakang

ii. Sumbangan

d. Kerajaan Turki Uthmaniyah

i. Latar belakang

ii. Sumbangan

iii.Faktor penye-baran Islam ke Eropah

Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah serta sumbangannya.

Aras 1

· Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah

· Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah

· Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah

Aras 2

· Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah dari segi politik, ekonomi dan sosial

· Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah

Aras 3

· Menghubungkait kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Bani Abassiyah dan Turki Uthmaniyah menjadi perintis kepada kemajuan ilmu pengetahuan

Syiah

Khawarij

Sistem warisan

Monarki

Baitulmal

Revolusi

Kajian peta:

Empayar Islam Kerajaan Turki Uthmaniyah

Pengurusan grafik: Sumbangan kerajaan-kerajaan Islam

Membina garis masa: Perkembangan kerajaan Islam

Melakar peta:

Kawasan kerajaan Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah

Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

· Membuat perancangan yang bijak

· Berupaya menerapkan pembaharuan

Keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

· Membudayakan ilmu

Minggu 19

e. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

i. Cara

- Perniagaan

- Diplomatik

- Kebudayaan

- Pusat pengajian

- Peperangan

ii. Kesan

- Perluasan

empayar

- Perkembangan

intelek

- Kesenian dan

kesusasteraan

Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 1

· Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam

· Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

· Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 2

· Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

· Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 3

· Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi

Mudejars

Yena Cheri/ Janissari

Intelek

Empayar

Bait al Hikmah

Kajian peta dan kajian teks:

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Integrasi budaya memperkayakan warisan negara

· Membudayakan ilmu

Minggu 20 dan 21

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 22 dan 23

Cuti Pertengahan Tahun

Minggu 24

8.4. Islam di

Asia

Tenggara

a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

i. Teori dan bukti

- Kedatangan Islam dari Arab

- Kedatangan Islam dari China

- Kedatangan Islam dari India

Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara

· Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Aras 3

· Membahaskan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara

Asimilasi

Teori

Mubaligh

Inskripsi

Sufi

Kajian peta:

Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara

Pengurusan grafik:

Membandingkan teori kedatangan Islam.

Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara.

Kepercayaan kepada tuhan

· Taat kepada tuhan

Kesediaan menerima perubahan

· Bijaksana dan berhemah dalam tindakan

Minggu 25

b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara

i. Cara dan penerimaan

- Perdagangan

- Perkahwinan

- Pengislaman raja dan golongan bangsawan

- Kelahiran kerajaan Islam

- Peranan mubaligh

- Pusat kebudayaan

- Keistimewaan agama Islam

c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara

i. Aspek pemerintahan dan pentadbiran

ii. Aspek sosial

iii.Aspek ekonomi

Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara

Aras 3

· Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam

Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara

· Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara

Aras 2

· Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara

· Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara

Aras 3

· Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara

Mubaligh

Sufi

Ulamak

Kesultanan

Mufti

Wali

Pesantren

Pondok

Jihad

Zakat

Ulamak

Membina peta minda:

Cara penyebaran Islam

Sumban saran :

Kesan-kesan penyebaran Islam ke Asia Tenggara

Perbincangan kumpulan:

Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara

Kajian risalah:

Pengaruh Islam dalam sistem kewangan

Kesediaan menerima perubahan

· Bijaksana dan berhemah dalam tindakan

Sinar dan kemasyhuran tamadun Islam di negara kita

· Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan

Minggu 26 dan 27

8.5 Pembaharuan

dan pengaruh

Islam di Malaysia

sebelum keda-

tangan Barat

a. Pemerintahan dan pentad-biran

i. Institusi

kesultanan

- konsep sultan

- konsep daulah

ii. Perundangan

- Undang-undang tidak bertulis/ Hukum Adat (Adat Temenggung, Adat Pepatih)

- Undang-undang bertulis (Hukum Kanun Melaka, Undang-undang laut Melaka, undang-undang 99 Perak)

Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan

Aras 1

· Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran

· Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan

Aras 2

· Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran

· Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undang-undang tidak bertulis dan Undang-undang bertulis

Aras 3

· Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang-undang negara

Tok Guru

Mudir

Daulah

Amirul -Mukminin

Sultan

Naubah

Syariah

Kanun

Kadi

Perbincangan kumpulan: Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia

Lawatan: Sekolah pondok

Mahkamah Syariah

Membina carta perbandingan: Fungsi istana dahulu dan sekarang

Kajian teks:

Hukum Kanun Melaka

Undang-Undang Laut

Undang-Undang 99 Perak

Bertanggung-jawab menjamin keharmonian

· Menghor-mati pemimpin negara

· Mematuhi peraturan dan undang-undang

Minggu 28

b. Sosiobudaya

i. Pendidikan

ii. Kesenian

iii.Bahasa dan ke-susasteraan

iv.Gaya hidup

c. Ekonomi

i. Mata wang

ii. Percukaian

iii. Perdagangan

Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi

Aras 1

· Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi

Aras 2

· Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi

· Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi

Aras 3

· Menjelaskan dengan contoh penerusan sistem pendidikan agama Islam sehingga masa kini

· Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identiti negara

Madrasah

Sekolah pondok

Lawatan:

Muzium Kesenian Islam Sekolah pondok

Mahkamah Syariah

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasipengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi

Melengkapkan jadual:

Undang-undang tidak bertulis (Hukum Adat) Undang-undang Bertulis

Kajian risalah:

Sistem kewangan Islam

Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita

· Menghargai sistem pendidikan negara

· Memanfaat-kan penggu-naan tulisan jawi

Kemapanan sistem ekonomi negara

· Bekerjasama memakmur-kan negara

Minggu 29 dan 30

9. PERKEM-

BANGAN DI

EROPAH

DAN

KESANNYA

TERHADAP

EKONOMI

NEGARA

9.1 Perkem-

bangan di

Eropah

a. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah

i. Zaman Gelap

- Pengertian

- Ciri

ii. Renaissance

- Pengertian

- Kesan

(Perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu)

iii.Reformation

- Pengertian

- Kesan

b. Penjelajahan dan penerokaan

i. Penemuan jalan laut dan dunia baru

- sebab

- kesan

Memahami latar belakang sejarah Eropah sehingga abad 16

Aras 1

· Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap

· Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas zaman gelap

· Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation

· Menyatakan kesan-kesan Renaissance dan Reformation

Aras 2

· Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas zaman gelap di Eropah

· Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation

Aras 3

· Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan

· Menghubungkait unsur-unsur Renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini

· Membandingkan sistem feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional

Memahami perkembangan penjelajahan dan penerokaan

Aras 1

· Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan

· Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat

· Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat

Aras 2

· Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat

· Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial

Aras 3

· Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa barat dengan slogan ‘Malaysia Boleh’

Feudal

Zaman Gelap

Renai-ssance

Inkuiri

Humanis-me

Reforma-tion

Gelap

Penjelaja-han

Penerokaan

Membina carta: Struktur masyarakat feudal

Pengurusan grafik: Ciri-ciri masyarakat Eropah Zaman Feudal

Kajian teks:

Kesan Renaissance dan Reformation

Sumbangsaran:

Perkembangan ilmu masa kini

Pengurusan grafik:

Membandingkan sistem Feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional

Melakar peta:

Arah laluan penjelajahan

Peta minda:

Sebab penjela-jahan kuasa-kuasa Barat

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial

Keyakinan diri membuat pembaharuan

· Sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan

Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri

· Peka dengan wawasan negara

Kegigihan dan keberanian bangsa

· Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulat-kan negara

Minggu 31 dan 32

c. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

i. Perkembangan bidang per-tanian

- Pemilikan tanah persen-dirian

- Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian

- Pertanian komersial

ii. Perkembangan

dalam bidang industri

- Peralihan dari-pada industri desa kepada perkilangan

- Pengkhususan

pengeluaran

- Penggunaan

teknologi

iii.Kesan Revolusi

Pertanian

dan Revolusi

Perindustrian

- Pertanian sebagai punca

ekonomi

- Peningkatan

perdagangan

antarabangsa

- Kemajuan bidang pengangkutan

- Kemunculan golongan buruh dan majikan

d. Imperialisme

i. Pengertian

ii. Faktor

iii.Kesan

Memahami perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia Tenggara

Aras 1

· Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

· Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Aras 2

· Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

· Mengklasifikasikan Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Aras 3

· Membahaskan perkembangan cipta baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Memahami perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan maksud imperialisme

· Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia Tenggara

· Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia Tenggara

Aras 2

· Menjelaskan dengan contoh faktor imperialisme Barat ke Asia

· Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia

Aras 3

· Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialis Barat

· Menjustifikasi pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai ‘beban orang putih’ dan ‘tugas menyebarkan tamadun’

· Merasionalkan kejayaan Thailand mengekalkan kemerdekaannya

Revolusi

Pengkhu-susan

Pengeluaran

Ladang

Imperialisme

Imperialis

Penjajahan

Kolonial

Perbincangan kumpulan:

Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ke atas Asia Tenggara

Projek meng-hasilkan buku skrap:

Hasil ciptaan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Pengurusan grafik

Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Melabel peta Asia:

Kawasan jajahan imperialis Barat

Sketsa:

Faktor kedatangan imperilalis

Pengurusan grafik:

Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme ke Asia

Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara

· Sentiasa bersikap kreatif dan inovatif

Mengantara-bangsakan produk negara

· Berusaha menghasil-kan produk berkualiti

· Sentiasa meningkat-kan kualiti hasil kerja

Bersemangat patriotik

· Bersedia mempertahankan kedaulatan negara

· Memperkasakan jati diri

Minggu 33

Ujian Bulanan 2

Minggu 34

Cuti Pertengahan Penggal 2

Minggu 35dan 36

9.2 Dasar

British dan

kesannya

terhadap

ekonomi

negara

a. Ekonomi tradisional

- Ciri-ciri

b. Ekonomi dagangan

i. Sistem pertanian komersil

ii. Industri perlombongan

iii.Penggunaan tenaga buruh luar

iv. Institusi kewangan dan insuran

Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

Aras 1

· Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

· Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

· Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan

· Menyatakan dasar British terhadap perusahaan getah dan industri perlombongan

· Menyatakan peranan institutsi kewangan dan insuran dalam kegiatan ekonomi moden

· Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan India

Aras 2

· Menjelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

· Membandingkan ciri-ciri ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan

· Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah

· Menerangkan dasar British terhadap industri perlombongan

· Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India

· Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insuran dalam perkembangan ekonomi moden

Aras 3

· Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan

· Menjelaskan keistimewaan negara kita yang

menarik kedatangan imigran Cina dan India

Sara diri

Komersil

Dwi-ekonomi

Sistem kangcu

Sistem kontrak

Sistem Kangani

Tiket kredit

Kongsi gelap

Sin Kheh

Imigran

Akta

Compra-dor

Dasar pecah dan perintah

Pengurusan grafik: Membandingkan ekonomi tradisional

dengan ekonomi dagangan

Membina peta minda: Perkembangan pertanian dan perlombongan

Lawatan:

Ke ladang getah dan lombong

Membina carta aliran:

Cara kemasukan imigran Cina dan India

Kajian teks:

Institusi kewangan dan insuran serta peranannya

Khazanah negara kebanggaan bersama

· Memanfaatkan kekayaan negara

Keberanian mengambil risiko

· Berupaya menangani risiko

· Berdaya saing

Minggu 37 dan 38

c. Dasar British terhadap pertanian

i. Undang-undang ber-hubung tanah

- Akta Tanah Simpanan Melayu, Land Order, Land Settlement Order dan Proklamasi lll Perlindungan Hak Pribumi

ii. Dasar British terhadap pekebun kecil

- Padi

- Getah

d. Kesan-kesan dasar ekonomi

i. Pembandaran

ii. Pembentukan masyarakat berbilang kaum

iii.Sistem pendidikan vernakular

iv.Sektor perkilangan

v. Sistem pengangkutan dan perhubungan

vi.Perkhidmatan kesihatan

Memahami dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah

Aras 1

· Menyenaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah

· Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan Undang-undang berhubung dengan tanah

· Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil

· Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil

Aras 2

· Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah

· Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah

· Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil

Aras 3

· Menjustifikasi keberkesanan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British

· Menganalisis sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisional

· Mentafsir tindakan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu

Menganalisis kesan-kesan dasar ekonomi British

Aras 1

· Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara

· Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum

· Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan

· Menyenaraikan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya

· Menyatakan perkembangan sektor perkilangan

· Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernakular

· Menyatakan perkembangan sistem pengangkutan

Aras 2

· Membincangkan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya

· Menghuraikan perkembangan sektor perkilangan

· Menghuraikan faktor perkembangan

pengangkutan dan perhubungan

· Menghuraikan perkembangan sistem pendidikan

· Menjelaskan faktor kemunculan masyarakat berbilang kaum

· Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan

Aras 3

· Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha-usaha ke arah perpaduan kaum

· Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap bandar lama

Tanah Simpanan Melayu

Enakmen

Proklamasi

Pribumi

Akta Tanah Simpanan Melayu

Masyarakat berbilang kaum

Vernakular

Perbincangan:

Undang-undang British ber-hubung tanah.

Dasar British terhadap pekebun kecil.

Peta minda:

Undang-undang berhubung tanah

Perbincangan:

Konsep masyarakat berbilang kaum.

Faktor terben-tuknya masya-rakat berbilang kaum

Lawatan:

Ke bandar-bandar lama seperti Jugra, Lukut, Bruas, Tumpat, Kuala Berang dan Elopura

Melakar peta:

Rangkaian sistem pengangkutan.

Melabel peta:

Kedudukan bandar-bandar baru.

Melabel peta: Sistem pengangkutan

Jalan raya dan

jalan keretapi

Memelihara jati diri bangsa

· Berwaspada dalam menerima perubahan

Perubahan membawa kemajuan

· Sedia berubah ke arah kemajuan

Pendidikan teras perpaduan

· Bersatu berharmoni

Minggu 38

Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 ditamatkan

Minggu 39

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 40

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 41

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 42

Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 43

Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 44

Rumusan Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu 45

Persediaan Latihan dan Kerja Cuti Akhir Tahun/Pendedahan Sukatan Tingkatan 5

No comments:

Post a Comment