RPT P.ISLAM

Sunday, January 15, 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TING.5

PANITIA SEJARAH SMK SERIAN TAHUN 2012

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 5

Penggal/ Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur dan Tingkah Laku Patriotisme

Minggu 1, 2, dan 3

10. KEMUNCUL-AN DAN PERKEM-BANGAN NASIONA-LISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

10.1.Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

a) Imperialisme Barat di Asia Tenggara

i. Imperialis Barat

ii. Faktor imperialisme

- Penguasaan ekonomi dan politik

b) Perubahan sistem politik

i. Pengenalan sistem birokrasi Barat

Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan takrif imperialisme

· Menyenaraikan kuasa imperialis barat di Asia Tenggara

· Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis barat di Asia Tenggara

· Menyatakan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan fakto-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara

· Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara

Aras 3

· Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat imperialisme Barat

Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat di Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia Tenggara

· Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan barat di Asia Tenggara

Aras 3

· Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat

Imperialis

Imperialisme

Kronologi

Birokrasi

Perbincangan kumpulan :

Faktor yang membawa imperialisme Barat ke Asia Tenggara

Melabel peta :

Lokasi penguasaan kuasa-kuasa imperialis barat di Asia Tenggara

Pengurusan

grafik : Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjawab kita

· Sedia bertanggung jawab memper-tahan negara

· Berbangga dengan keistime-waan negara

Minggu 4

Cuti Tahun baru Cina

Minggu 5 dan 6

c) Nasionalisme di Asia Tenggara

i. Faktor kemunculan nasionalisme

ii. Perkembangan nasionalisme

Memahami gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Aras 1

· Menyatakan takrif nasionalisme

· Menyenaraikan faktor yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara

· Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara

· Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara

· Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara

Aras 2

· Menghuraikan faktor yang yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara

· Membincangkan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

Aras 3

· Membandingkan corak pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Nasiona-lisme

Nasionalis

Gerakan Islah

Gerakan sederhana

Gerakan radikal

Gerakan secular

Gerakan massa

Revolusi

Sekular

Membina peta minda :

Pengaruh luar terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Pengurusan

grafik : Membandingkan gerakan nasionalisme Thailand dengan nasionalisme negara-negara lain di Asia Tenggara

Kajian teks :

Salah Asuhan

Noli Me Tangere

Mempertahan-kan kedaulatan negara

· Sedia bekorban untuk memperta-hankan bangsa dan negara

Minggu 7

10.2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

a) Perjuangan pemimpin setempat menentang British

i. Pemerintahan dan pentad-biran British.

ii. Peristiwa penentangan pemimpin setempat

(Dol Said, Rentap, Syerif Masahor, Dato Maharaja Lela, Yamtuan Antah, Dato’ Bahaman, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong)

Memahami perjuangan pemimpin setempat menentang British

Aras 1

· Menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang British

· Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang British

· Menceritakan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British

Aras 2

· Menghuraikan sebab pemimpin setempat berjuang menentang British

· Membandingkan bentuk perjuangan pemimpin setempat menentang British

Aras 3

· Membahaskan perjuangan pemimpin setempat sebagai pejuang bangsa

· Menjelaskan kepentingan pemuafakatan untukk mencapai matlamat sesuatu perjuangan

Pemimpin setempat

Anti-British

Maruah bangsa

Pejuang bangsa

Buku skrap :

Biografi pemimpin setempat menentang British

Melabel peta :

Tempat kebangkitan pemimpin setempat menentang British

Perbincangan : “Pemimpin setempat: Pejuang atau pemberontak”

“Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat”

Memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

· Berani memperta-hankan maruah bangsa dan negara

· Menghargai pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

Minggu 8 dan 9

b) Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua

i. Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme

ii. Gerakan Islah

iii. Perjuangan badan-badan dan kesatuan

- Kesatuan Melayu Singapura

- Persatuan Sahabat Pena (PASPAM)

- Kesatuan Melayu Selangor

- Kesatuan Melayu Muda (KMM)

- Kesatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

iv. Perkembangan dan peranan akhbar dan majalah (Al Imam, Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Majalah Guru, Warta Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Saudara, Fajar Sarawak, Lidah Benar, Al-Ikhwan)

Memahami perkembangan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua

Aras 1

· Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme

· Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah

· Menyenaraikan akhbar dan majalah yang berperanan dalam gerakan nasionalisme

· Menyatakan perkembangan peranan akhabar, majalah dan novel dalam gerakan nasionalisme

· Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan Islah

· Menyatakan matlamat Gerakan Islah

Aras 2

· Menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme

· Menghuraikan perjuangan gerakan Islah

· Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalisme

· Menjelaskan peranan akhbar dan majalah dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme

Aras 3

· Menilai keberkesanan peranan akhbar dan majalah dalam kebangkitan semangat nasionalisme

· Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar dan majalah dalam gerakan nasionalisme

· Menilai wawasan Kaum Muda dalam mendaulatkan bangsa Melayu

Gerakan Islah

Kaum Muda

Kaum Tua

Nasionalis

Pan-Islamisme

Sosio-ekonomi

Sosio-politik

Projek Buku Skrap : Biografi perjuangan tokoh-tokoh tempatan British menentang

Simulasi :

Perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang British

Forum :

Isu-isu perjuangan Kaum Muda

Pengurusan

grafik :

Melengkapkan carta isu perjuangan akhbar dan majalah

Kajian teks :

Karya-karya penulisan sebelum Perang Dunia Kedua

Kesepakatan dalam perjuangan

· Hidup bersatu padu

· Sedia mempertahankan maruah bangsa

Membudayakan ilmu dalam kehidupan

· Mempel-bagaikan strategi mencapai matlamat yang satu

· Berfikiran kreatif dalam menghasil-kan idea

Sedia berkorban

· Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

Minggu 10

Ujian Bulanan 1

Minggu 11

Cuti Pertengahan Penggal 1

Minggu 12

11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCU-LAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa

a) Latar belakang konsep negara dan bangsa:

i) Pembinaan negara bangsa

- Kerajaan Islam Madinah

- Kerajaan Itali dan Jerman

Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa

Aras 1

· Mentakrifkan konsep negara dan bangsa

· Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa

Aras 2

· Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jerman dan Itali

· Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa

Aras 3

· Menilai kepentingan pembentukan negara dan bangsa

· Membandingkan proses pembinaan negara dan bangsa kerajaan Madinah, Itali dan Jerman

Negara

Bangsa

Negara bangsa

Kerajaan

Piagam

Perlembagaan

‘Real Politics’

Undang

Perbincangan berkumpula :

Ciri-ciri negara dan bangsa

Simulasi :

Mentransfor-masikan konsep negara ke dalam proses pembinaan sebuah kelas cemerlang

Kajian Dokumen: Undang-Undang Tubuh Johor

Kebanggaan warisan bangsa dan negara

· Menyanjung warisan bangsa

Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat

· Bersama memperta-hankan kedaulatan negara

Minggu 13 dan 14

ii) Ciri-ciri negara dan bangsa

- Bangsa

- Negara

- Kerajaan

- Perlembagaan

b) Kesultanan Melayu Melaka Ciri-ciri negara dan bangsa

c) Warisan negeri-negeri Melayu

i. Johor

- Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

ii. Terengganu

- Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil il-suluk

iii. Kelantan

- Sistem Jemaah Menteri

iv. Negeri

Sembilan

- Prinsip

demokrasi

- Konsep

persekutuan

Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka

Aras 1

· Menyenarai ciri-ciri asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

· Menyatakan ciri-ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam undang-undang Kerajaan Johor dan Terengganu

· Menyatakan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

· Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan

Aras 2

· Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

· Membandingkan sistem pentadbiran yang diwarisi oleh negari-negari Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka

Aras 3

· Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa

di negara kita yang diamalkan masa kini

· Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang

diwarisi oleh negeri-negeri Melayu

· Membandingkan amalan demokrasi dalam adat pepatih dengan amalan demokrasi masa kini

Lembaga

Buapak

Suku

Perut

Menobat

Peta minda :

Ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan Johor

Pengurusan

grafik :

Struktur pentabiran di Negeri Sembilan

Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Melayu

· Menghorma-ti institusi pemerinta-han negara

Minggu 15

d) Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

i. Malayan Union

- Kandungan perlembagaan

- Penentangan terhadap Malayan Union

ii. Persekutuan Tanah Melayu 1948

- Usaha ke arah pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

- Kandungan perlembagaan

Memahami proses pembentukan Malayan Union dan Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah pembinaan negara dan bangsa

Aras 1

· Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946

· Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946

· Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946

· Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan 1948

· Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948

· Menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Aras 2

· Menghuraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union 1946

· Menghuraikan sebab-sebab penentangan orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946

· Menghuraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (pembubaran Malayan Union 1946)

· Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Aras 3

· Menghubungkaitkan Malayan Union 1946 dengan pembinaan negara dan bangsa

· Menganalisis kepentingan Malayan Union 1946 kepada politik orang Melayu

· Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948

· dalam pembentukan negara dan bangsa

· Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dengan Perjanjian Merdeka 1957

Gagasan

Malayan Union

Jus Soli

Simulasi:

Demostrasi me-nentang Mala-yan Union oleh orang Melayu

Perbincangan

Kumpulan:

Ciri-ciri Mala-yan Union

Lawatan kelas:

Perpustakaan negeri untuk mencari bahan tentang Malayan Union

Latihan individu:

Menulis esei pendek tentang parti-parti yang menentang dan menyokong Malayan Union

Kuiz:

Malayan Union

Perbincangan kelas:

Membincangkan upacara menan-datangani Per-janjian Perse-kutuan Tanah Melayu pada 21 Jan. 1948

Berbangga sebagai rakyat Malaysia

· Menghor-mati raja dan pemimpin negara

Bersemangat Kekitaan

· Menjalinkan semangat bersatu-padu dan berharmoni

Berdisiplin dan berbudi pekerti

· Bertindak wajar

Bersemangat setia negara

· Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa

Berusaha dan produktif

· Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pem-bangunan

Minggu 16

e) Kemunculan negara yang berdaulat 31 Ogos 1957

i. Sistem Ahli

ii. Pakatan murni

iii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

iv. Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah

Memahami usaha-usaha ke arah kemunculan negara dan bangsa yang berdaulat

Aras 1

· Menyatakan maksud Sistem Ahli

· Menyatakan hasil pakatan murni

· Menyatakan syarat perjanjiaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

· Menceritakan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah

Aras 2

· Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan pakatan murni

· Menghuraikan kepentingan pakatan murni

· Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan negara

· Menjelaskan senario pergerakan politik di sarawak dan Sabah

Aras 3

· Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara dan bangsa

· Membincangkan kepentingan kemunculan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah ke arah pembentukan kerajaan negeri.

Pakatan murni

Kemerde-kaan

Kedaulatan

Pemasyhu-ran

Pengisyti-haran

Kajian dokumen:

Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka

Lawatan :

Memorial Almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra

Tayangan video :

Detik-detik pengisytiharan kemerdekaan 1957

Simulasi :

Unsur toleransi pakatan murni dilaksanakan dalam kelas

Bertoleransi bermuafakat untuk kepentingan Negara

· Mengamal-kan sikap bertolak ansur

Memartabatkan bangsa dan kedaulatan negara

§ Menghargai kedaulatan negara

Minggu 17

f) Pembentukan Malaysia 16 Sept. 1963

i. Idea pembentukan Malaysia

ii. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia

- Dalam negara

- Negara-negara luar

iii. Perjanjian Malaysia 1963

Memahami matlamat pembentukan Malaysia

Aras 1

· Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia

· Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia

· Menyatakan reaksi dalam negara terhadap pembentukan Malaysia

· Menyatakan reaksi negara-negara luar terhadap pembentukan Malaysia

· Menyenaraikan syarat perjanjiaan Malaysia 1963

Aras 2

· Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia

· Menyusun secara kronologi peristiwa pembentukan Malaysia

· Menjelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia

Aras 3

· Menganalisis usaha pemimpin negara menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara Malaysia yang berdaulat

Gagasan

Konfrantasi

Simulasi :

Pengisytiharan kemerdekaan

Kajian dokumen :

Perjanjian Persekutuan 1957

Kajian gambar :

Pengisytiharan kemerdekaan

Lawatan :

Muzium dan arkib

Kajian gambar :

Peristiwa pembentukan Malaysia

Perbincangan kumpulan :

Reaksi negara-negara luar terhadap pembentukan Malaysia

Keranamu Malaysia

· Sedia berkorban

Kesepakatan untuk kestabilan negara

· Sentiasa bersatu padu

Minggu 18

11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka

a) Ciri-ciri

Demokrasi

Berparlimen

i. Perlembagaan

ii. Raja Berper-lembagaan

iii. Badan pemerintah

iv. Pilihanraya

v. Parti politik

Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia

Aras 1

· Mentakrif Demokrasi Berparlimen

· Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

· Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan

· Menyenaraikan kuasa Yang Di Pertuan Agong

· Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya

· Menyatakan proses pilihanraya

· Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya

· Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963

Aras 2

· Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

· Menjelaskan kepentingan perlembagaan

· Menjelaskan proses pindaan perlembagaan

· Membandingkan fungsi badan-badan pemerintah

· Menghuraikan proses pilihanraya

· Menggalurkan perkembangan parti politik di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1963

Aras 3

· Menjelaskan kepentingan pindaan perlembagaan

· Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan

· Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan pemerintahan negara

Demokrasi

Perlemba-gaan

Keluhuran Perlemba-gaan

Raja Berperlem-bagaan

Parlimen

Jemaah Menteri

Pengasing-an kuasa

Pilihanraya

Badan pelaksana

Badan kehakiman

Badan

Perundang-an

Dewan negara

Dewan rakyat

Ordinan

Enakmen

Akta

Kajian Dokumen : Perlembagaan Negara (Perkara 3,5,8, 11,152,153)

Perbincanga berkumpulan :

Bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman

Simulasi :

Proses pilihanraya

Pengurusan

grafik : Perkembangan parti-parti politik di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak

Sistem demok-rasi sebagai ideologi peme-rintahan negara

· Mendokong amalan demokrasi negara kita

Keluhuran Perlembagaan

· Memperta-hankan dan mendaulat-kan Perlem-bagaan Negara

Kesetiaan kepa-da raja dan negara

· Menghorma-ti raja dan pemimpin negara

Kedaulatan undang-undang

· Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Kepimpinan melalui teladan

· Bertanggungjawab dalam kepimpinan

Pilihan raya penting dalam sistem demokrasi

· Menunaikan hak dan tanggung-jawab

Minggu 19

b) Kerajaan Persekutuan

i. Kerajaan Pusat

ii. Kerajaan Negeri

c) Lambang-lambang negara

i. Jata Negara

ii. Bendera Kebangsaan

iii. Lagu Kebangsaan

Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri

Aras 1

· Menyatakan kerajaan persekutuan

· Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri

· Menyatakan bidang kuasa senarai bersama

Aras 2

· Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan senarai bersama

Aras 3

· Menghuraikan kepentingan kerjasama kerajaan

pusat dan kerajaan negeri bagi mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh

· Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa

Memahami kepentingan memartabatkan lambang-lambang negara

Aras 1

· Menyenaraikan lambang-lambang negara

· Menyatakan makna yang terdapat pada lambang-lambang negara

Aras 2

· Mentafsir lirik lagu kebangsaan

· Menghuraikan fungsi lambang-lambang negara

Aras 3

· Mengaplikasikan cara-cara menghormati lambang-lambang negara

· Menganalisis peranan lambang-lambang negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia

Kerajaan persekutu-an

Kerajaan pusat

Kerajaan negeri

Senarai bersama

Setia negara

Jati diri

Jata

Pengurusan

grafik :

Bidang kuasa kerajaan pusat, bidang kuasa, kerajaan negeri dan senarai bersama

Buku skrap :

Lambang-lambang negara dan tafsirannya

Pertandingan melukis :

Lambang-lambang negara

Menghasilkan mural :

Lambang-lambang negara

Simulasi :

Menyanyi lagu kebangsaan dan menaikkan Bendera Jalur Gemilang

Persefahaman dalam kerajaan Persekutuan menjamin kesejahteraan negara

· Mengamal-kan sikap bermuafakat

· Kekayaan negara dinikmati bersama

Lambang negara simbol kedaulatan

· Menghorma-ti dan meng-hayati lambang-lambang negara

· Memartabatkan lambang-lambang negara

Jati diri bangsa kita

· Bersikap jati diri

Minggu 20 dan 21

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 22 dan 23

Cuti Pertengahan Tahun

Minggu 24 dan 25

11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan

a) Pembangunan Ekonomi

i. Rancangan Lima Tahun

- Rancangan Malaya Pertama

- Rancangan Malaya Kedua

- Rancangan Malaysia Pertama

- Rancangan Malaysia Kedua

- Rancangan Malaysia Ketiga

- Rancangan Ma-laysia Keempat

- Rancangan Malaysia Kelima

ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara

- Dasar Pertanian Negara

- Dasar Penswastaan

- Dasar Pensyarikatan

- Dasar Hala Cara Baru

- Dasar Pening-katan Daya Pengeluaran Negara

- Dasar Kepen-dudukan

Menilai rancangan-rancangan pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat

Aras 1

· Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara

· Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun

· Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara

Aras 2

· Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun

· Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru

· Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara

Aras 3

· Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru DEB) ke arah perpaduaan dan kesejahteraan rakyat

Pensyarika-tan

Penswasta-an

Kajian teks :

Rancangan ekonomi lima tahun

Pengurusan

grafik :

Dasar-pembangunan ekonomi negara

Lawatan :

Memorial Tun Abdul Razak, HICOM, MARA, FELDA

Projek :

Menghasilkan biografi Tun Abdul Razak

Kekayaan negara dinikmati bersama

· Bersikap berdikari

Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rakyat

· Tabah menghadapi cabaran

Minggu 26 dan 27

b) Pembangunan dan perpaduan bangsa

i. Rukun Negara

ii. Dasar Pendidi-kan Kebangsa-an dan Falsa-fah Pendidikan Kebangsaan

iii. Akta Bahasa Kebangsaan

iv. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

v. Sukan untuk perpaduan

11.4 Malaysia ke arah negara maju

a. Wawasan 2020

- Idea dan

konsep

- Sembilan

cabaran

utama

Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa

Aras 1

· Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa

· Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara

· Menyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan

· Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

· Menyatakan kandungan penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan

· Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan

· Menyatakan kepentingan sukan untuk perpaduan

Aras 2

· Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip Rukun Negara

· Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

· Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah membentuk perpaduan

· Menghuraikan langkah-langkah ke arah memartabatkan Bahasa Melayu

Aras 3

· Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai ideologi ke arah perpaduan

Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju

Aras 1

· Menyatakan matlamat Wawasan 2020

· Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan 2020

· Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020

Aras 2

· Menghuraikan sembilan cabaran Wawasan 2020

· Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mencapai matlamat

· Wawasan 2020

Aras 3

· Membincangkan strategi Malaysia dalam menghadapi cabaran masa kini

· Membincangkan tanggungjawab murid dalam merealisasikan Wawasan 2020

Globalisasi

Simulasi :

Melafazkan ikrar Rukun Negara

Perbincangan kumpulan :

Mentafsir prinsip Rukun Negara

Pengurusan

grafik :

Langkah-langkah Dasar Pendidikan Kebangsaan

Lawatan :

Institusi pengajian tinggi

Dewan Bahasa dan Pustaka

Kajian teks :

Dasar Pelajaran Kebangsaan

Membahaskan slogan “Malaysia Boleh” ke arah pembentukan perpaduan

Lawatan :

- Putrajaya

- Cyberjaya

Perpaduan menjamin keamanan

· Melibatkan diri dalam program

ke arah

perpaduan

Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia

· Membudayakan ilmu

Kepimpinan berwawasan

· Berbangga dengan pemimpin berwibawa

Berdaya saing untuk kemajuan

· Tabah menghadapi cabaran

Minggu 28 dan 29

12. MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARA BANGSA

12.1 Konflik Antarabangsa

a) Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

b) Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

(Kemunculan negara-negara Dunia Ketiga)

Memahami punca dan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Aras 1

· Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa

Aras 2

· Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

· Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga Bangsa

Aras 3

· Menghubungkaitkan kesan perang Dunia Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua

· Menganalisis implikasi perang dunia terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat

Memahami sebab-sebab berlakunya kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Aras 1

· Menyatakan maksud Blok Dunia

· Menyatakan maksud Perang Dingin

· Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia

· Menyenaraikan negara-negara yang tergolong dalam Blok Dunia

· Menyenaraikan sebab berlakunya Perang Dingin

Aras 2

· Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin

· Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap kemunculan negara dunia ketiga

Aras 3

· Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin terhadap rantau Asia Tenggara

Kuasa Paksi

Kuasa Berikat

Kuasa besar

Blok Dunia

Tabir Besi

Perang Dingin

Idealogi

Negara dunia ketiga

Kapitalis-me

Komunis-me

Pengurusan

grafik :

Sebab dan kesan

- Perang Dunia

Pertama

- Perang Dunia

Kedua

- Perang Dingin

Menonton video:

Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Bercerita :

Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Melabel peta :

Lokasi negara- negara terlibat

Pengurusan

grafik :

Perbandingan ideology komunisme dengan kapitalisme

Peta minda :

Sebab dan kesan Perang Dingin

Persefahaman membawa keharmonian sejagat

· Bersatu padu dan berharmoni

Kepatuhan kepada undang-undang mem-bawa kesejahteraan

· Menghorma-ti kedaulatan negara-negara yang merdeka

· Bersikap adil dan ber-timbang rasa

· Mematuhi peraturan dan undang-undang

Keamanan sejagat

· Tolak ansur dalam menghadapi konflik

Minggu 30 dan 31

12.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

a) Dasar luar Malaysia

i. Asas penggubalan

ii. Kepentingan dasar luar Malaysia

iii. Perkembangan dasar luar Malaysia

b) Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

a. Komanwel

b. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

c. Pertubuhan Negara-negara Berkecuali

d. Negara-negara Selatan

e. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Memahami dasar luar Malaysia

Aras 1

· Menyatakan dasar luar Malaysia

· Menyatakan asas penggubalan dasar luar Malaysia

· Menyenaraikan kepentingan dasar luar Malaysia

· Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia

Aras 2

· Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia

· Membincangkan perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka

Aras 3

· Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari pro-Barat kepada dasar berkecuali

· Menjelaskan kepentingan hubungan luar

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa

Aras 1

· Menyatakan maksud pertubuhan antarabangsa

· Menyatakan penubuhan pertubuhan antarabangsa dan matlamatnya

· Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa yang dianggotai Malaysia

· Menyatakan peranan dan sumbang Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

· Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia yang menyinari pentas dunia

Aras 2

· Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan

· antarabangsa

· Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa

Aras 3

· Membuktikan keberkesanan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa

Dasar luar

Hubungan diplomatik

pro-barat

Dasar Berkecuali

Kuasa veto

Komanwel

Membina peta minda :

Asas penggubalan dasar luar

Perbincangan :

Kepentingan dasar luar negara

Perbincangan

Kumpulan :

Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

Kajian dokumen:

Isi kandungan Perisytiharan Langkawi

Pengurusan

grafik :

Faedah yang Malaysia sebagai anggota pertubuhan antarabangsa

Bibliografi :

Sumbangan Perdana Menteri di peringkat antarabangsa

Malaysia menyinari pentas dunia

· Bangga sebagai rakyat Malaysia

· Bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia

Malaysia negara kita

· Bersefaha-man dan bermuafakat

· Tabah menghadapi cabaran

· Semangat kejiranan

Keprihatian Malaysia ke arah kesejahteraan sejagat

· Peka terhadap isu-isu antarabangsa

Minggu 32

c) Malaysia dalam pertubuhan serantau

ii. ASA

iii. MAPHILIN-DO

iv. ASEAN

d) Cabaran masa depan (ICT,

K-Ekonomi dan K-Society)

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

Aras 1

· Menyatakan maksud pertubuhan serantau

· Menyatakan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat serantau

· Menyatakan tujuan penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN

· Menyenaraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

· Menyatakan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota pertubuhan serantau

Aras 2

· Menjelaskan tujuan dan pencapaian ASA, MAPHILINDO dan ASEAN

· Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN

· Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN

Aras 3

· Menjelaskan peranan tokoh Malaysia sebagai penjana idea dalam pertubuhan serantau

· Menghubungkaitkan ZOPFAN dengan keaman dan kestabilan serantau

Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju

Aras 1

· Menyatakan maksud globalisasi

· Menyatakan maksud ICT, K-Ekonomi dan K-Society

· Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, K-Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi

Aras 2

· Menghuraikan kepentingan ICT, K-Ekonomi dan K-Society dalam era globalisasi

· Menjelaskan langkah-langkah Malaysia mengahadapi globalisasi

Aras 3

Menghubungkaitkan globalisasi terhadap Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik

ZOPFAN

Serantau

Globalisasi

ICT

K-Ekonomi

K-Society

Pengurusan

grafik :

Penubuhan dan matlamat pertubuhan antarabangsa

Kajian peta :

Negara anggota ASEAN

Keratan akhbar:

Mengumpul maklumat mengenai peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN

Pengurusan

grafik :

Perkembangan keanggotaan ASEAN

Perbincangan kumpulan :

- Kepentingan menguasai ICT,

K-Ekonomi dan

K-Society

- Kesan-kesan globalisasi

Malaysia tanah airku

· Bersedia menghadapi cabaran

· Berbangga menjadi rakyat Malaysia

Negara kita tanggungjawab kita

· Merealisasi-kan Wawasan 2020

Kreatif dan inovatif

· Mampu mereka cipta

Minggu 33

Ujian Bulanan 2

Minggu 34

Cuti Pertengahan Penggal 2

Minggu 35

Ulangkaji

Minggu 36

Peperiksaan Percubaan SPM

Minggu 37

Peperiksaan Percubaan SPM

Minggu 38

Ulangkaji

Minggu 39

Ulangkaji

Minggu 40

Ulangkaji

Minggu 41

Ulangkaji

Minggu 42

Ulangkaji

Minggu 43

Ulangkaji

Minggu 44

Ulangkaji

Minggu 45

Ulangkaji Peperiksaan SPM

No comments:

Post a Comment